Ngọc Ánh

Công tác nghiên cứu khoa học

Từ khi được thành lập đến nay, ban lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên trong khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm các giảng viên trong khoa đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp đơn …

Chi tiết »