Bài tập so sánh cặp

Sử dụng phương pháp so sánh cặp để đánh giá và xếp hạng các nhân viên thuộc phòng kinh doanh của công ty BX, biết điểm của nhân viên B so với 10 nhân viên như bảng dưới. Hãy cho biết tổng điểm đánh giá và thứ hạng của các nhân viên trong phòng.

Tên A B C D E F G H I K
B Tốt hơn Kém hơn Tốt hơn Tốt hơn hẳn Tốt hơn Kém hơn Kém hơn hẳn Kém hơn Bằng nhau

Trong đó, thang đo nhận các giá trị từ 0 đến 4 tương ứng với các mức:

0 1 2 3 4
Kém hơn hẳn Kém hơn Bằng nhau Tốt hơn Tốt hơn hẳn

#QTNL