Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2019

1. Bản mô tả Chương trình dạy học 2019

2. Chương trình đào tạo 2019

3. CĐR Chương trình ĐT 2019