Công tác nghiên cứu khoa học

Từ khi được thành lập đến nay, ban lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên trong khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm các giảng viên trong khoa đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp đơn vị tới cấp tỉnh. Hướng nghiên cứu khoa học của khoa tập trung vào:

+ Đề tài về công tác giảng dạy, quản lý sinh viên – học sinh;

+ Đề tài về nâng cao quản lý chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho nền kinh tế; Phát triển kinh tế địa phương.

Các đề tài đã và đang thực hiện:

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Kế toán máy cho sinh viên đại  học ( đề tài cấp trường).

+ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ( đề tài cấp trường).

+ Hoạt động Marketing truyền thông trong công tác tuyển sinh trường Đại học công nghiệp Việt trì.

+ Tổ chức công tác kế toán.