Lễ bảo vệ Khóa luận sinh viên liên thông lớp KTLT1Đ20

Một số hình ảnh thầy cô và sinh viên liên thông lớp KTLT1Đ20 trong lễ bảo vệ Khóa luận.

1  2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

14 13

15 16

17 18

19 20

21 22