Một số hình ảnh thầy cô Khoa Kinh tế trong lễ kỷ niệm 65 truyền thống và 10 năm đào tạo trình độ Đại học

 

3 13

1039

511

76

810