Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Hội đồng khoa học cấp Trường đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà cùng các giáo viên trong nhóm nghiên cứu – Bộ môn Quản trị kinh doanh với tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua rau an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Kết quả nghiên cứu được trình bày khoa học, logic đã: 

 – Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận về rau an toàn và hành vi mua rau an toàn của người tiêu dùng

– Xác định được mô hình nghiên cứu và chứng minh các giả thuyết nghiên cứu là đúng.

– Mô tả được quy trình và phương pháp định lượng thực hiện trong nghiên cứu.

– Đo lường được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi mua rau an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì.    

– Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp thúc đẩy hành vi mua rau an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Chúc mừng nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài với kết quả đạt loại Khá.♥