Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 7

Các em xem thời khóa biểu và thực hiện nhé

TKB 2TKbieu 1