Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2022

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
✅ Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022!
✅ Cán, bộ, giảng viên, sinh viên nghỉ Lễ từ ngày 1/9
đến hết ngày 4/9/2022.
✅ Sinh viên thực hiện nghiêm túc đảm bảo trật tự An toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 2/9.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –